DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 600 ZŁ

Regulamin sklepu internetowego KONOBAWINE.PL

Serwis internetowy www.konobawine.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, sprzedawca prosi o nie korzystanie z Witryny.

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.konobawine.pl/sklep/, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez spółkę KONOBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-010) przy ul. Lubskiej 14 (KRS: 0000950921, NIP: 8943180706, REGON: 521166160) zwaną w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu: +48 785 587 177 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: konoba@konobawine.pl
 2. Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest KONOBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-010) przy ul. Lubskiej 14 (KRS: 0000950921, NIP: 8943180706, REGON: 521166160). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji Regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
 3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.
 4. Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego.
 5. W Witrynie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@konobawine.pl lub też pisemnie na adres: (54-010) Wrocław ul. Lubska 14.
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Witrynie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na Witrynie po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Witrynie). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
 • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Witryny adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@konobawine.pl lub też pisemnie na adres: (54-10) Wrocław ul. Lubska 14.

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Chrome w wersji 49 i wyższych
 • Firefox w wersji 43 i wyższych
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
 • Opera w wersji 36 i wyższych
 • Safari w wersji 4 i wyższych
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

 1. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (e-płatności).

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

 1. Wszystkie zakupione towary wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego towaru Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży położonym we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 73b w terminie ustalonym ze sprzedawcą. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego pełnoletniej  osoby. 
 3. Informacja o gotowości towaru do odbioru będzie przesłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy towaru Klient  upoważnia pracownika sklepu do odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży położonym we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 73b oraz upoważnia pracownika sklepu do wysyłki zamówionego towaru za pośrednictwem wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego w treści zamówienia. Wydanie zamówionego towaru Kupującemu następuje w momencie odbioru przez pracownika sklepu.
 5. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zamówienia telefonicznie bądź mailowo. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
 8. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@konobawine.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: +48 785 587 177 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.
 9. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, pod warunkiem, że Kupujący wybrał najtańszy, oferowany przez sprzedawcę sposób dostarczenia zwracanego towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 10. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 11. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:

 • towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia.
 • przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. (e-płatności), bądź zwykłym przelewem internetowym).
 • towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną lub przez Pocztę Polską,  
 • opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

 1. Zamówienia o wartości powyżej 600,00 (słownie: sześćset złotych) wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości określonej w koszyku ponosi Kupujący, o czym zostaje on poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu lub faktura VAT.
 2. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

 • przelewem bankowym przed dostawą, 
 • za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (e-płatności) przed dostawą.

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu płatności internetowych) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto Sprzedającego wskazanego w formularzu zamówienia.
 2. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez serwis płatności internetowych (e-płatności), jako agenta rozliczeniowego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Towar dostarczony do klienta może nieznacznie różnić się od opisu na stronie w zakresie projektu graficznego etykiety, rocznika i procentowej zawartości alkoholu.
 5. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce https://www.konobawine.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Pkt 26 – 30 niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 15. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.konobawine.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Konoba Sp. z o.o.

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

I. Informacje wstępne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów Podarunkowych.
 
II. Definicje
1. Voucher podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie stacjonarnym Konoba, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary/usługi oferowane do sprzedaży w sklepie.
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera Podarunkowego w sklepie Konoba;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
6. Konoba – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary/ Usługi i Vouchery prezentowe. Sklep mieści się przy ul. Ruskiej 23 we Wrocławiu.
7. Towar/ Usługa – produkt/ degustacja komentowana przedstawione do sprzedaży w sklepie Konoba, mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera Podarunkowego;
8. Wydawca – Przedstawiciele Konoba Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 
III. Warunki ogólne
1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Konoba Vouchery Podarunkowe o wartości wskazanej przez Nabywcę (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Voucher Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera Podarunkowego.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera Podarunkowego za towary/usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów/usług w sklepie stacjonarnym Konoba.
6. Voucher Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera Podarunkowego wynosi 12 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera Podarunkowego. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
 
IV. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Voucher Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar/ usługę nabyte w sklepie stacjonarnym Konoba;
b. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary/usługi dostępne w ofercie sklepu. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
c. Zarówno Nabywca jak i Posiadacz muszą być osobami pełnoletnimi. Wydawca może zażądać okazania dowodu tożsamości jak również odmówić sprzedaży Vouchera Podarunkowego oraz wydania towaru/usługi osobie nietrzeźwej.
d. W przypadku zakupu towaru/usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera Podarunkowego zastępczego.
 
V. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.konobawine.pl 
 
VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera Podarunkowego.
2. Zakup Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sklepie stacjonarnym Konoba oraz w Sklepie internetowym na stronie www.konobawine.pl 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepie Konoba oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Vouchera Podarunkowego zakupionego po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Spróbuj ponownie

MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT ABY WEJŚĆ NA NASZĄ STRONĘ